VASI-B-26

Chestnut

Photography by Giustino Chemello